Gebruiksovereenkomst

Lees deze gebruiksovereenkomst voordat u de website bezoekt.

Ingangsdatum: Deze gebruiksovereenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 2 januari 2021.

Deze gebruiksovereenkomst beschrijft de gebruiksnormen van de JunoBox Online Service. Door gebruik te maken van de JunoBox-website gaat u (het "Lid") akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u onmiddellijk al het gebruik van deze website te staken. We behouden ons het recht voor om op elk moment de voorwaarden van deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of bij te werken. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de JunoBox's website zijn geplaatst. Als u de Service blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn geplaatst, betekent dit een bevestiging en aanvaarding van de Overeenkomst en de wijzigingen ervan. Behalve zoals bepaald in deze paragraaf, mag deze overeenkomst niet worden gewijzigd.

 1. Algemene definities
  In deze gebruiksovereenkomst:
  • "JunoBox" betekent JunoBox B.V. of JunoBox Hosting B.V..
  • "Lid" betekent U als gebruiker.
 2. Beschrijving van de service
  JunoBox biedt Leden oplossingen voor de producten en diensten die JunoBox levert.
 3. Afwijzing van garanties
  De site wordt door JunoBox geleverd op een "as is" en op een "as available" basis. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, geeft JunoBox geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot het gebruik of de resultaten van deze website in termen van de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. JunoBox is niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen in het gebruik van deze website. JunoBox wijst alle garanties af met betrekking tot de verstrekte informatie, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk. Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, daarom is de hierboven genoemde uitsluiting niet van toepassing.
 4. Beperking van aansprakelijkheid
  JUNOBOX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, EN IN HET BIJZONDER IS JUNOBOX NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, OF SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERLIES VAN BUITEN GEBRUIK AAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, OF DERGELIJKE SCHADE IS VOORTVLOEIT IN CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGHEID, ONDER STATUUT, EIGEN VERMOGEN, BIJ DE WET OF ANDERSZINS, ZELFS ALS JUNOBOX OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN IS NIET VAN TOEPASSING.
 5. Vrijwaring
  Het Lid stemt ermee in om JunoBox, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de Service door het Lid , de schending van deze Overeenkomst, of schending door het Lid of een andere gebruiker van de Dienst die de computer van het Lid gebruikt, van enig intellectueel eigendom of enig ander recht van een persoon of entiteit.
 6. Wijzigingen en onderbreking van de service
  JunoBox behoudt zich het recht voor om de Service te wijzigen of stop te zetten met of zonder kennisgeving aan het Lid. JunoBox is niet aansprakelijk jegens het Lid of enige derde indien JunoBox zijn recht uitoefent om de Service te wijzigen of stop te zetten. Het Lid erkent en accepteert dat JunoBox geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot onze website garandeert en dat de werking van onze website kan worden verstoord of negatief beïnvloed door tal van factoren of omstandigheden buiten onze controle.
 7. Sites van derden
  Onze website kan links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en beheerd worden door online verkopers en andere derde partijen. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van, of de inhoud die zich op of via een site van een derde partij bevindt. U dient contact op te nemen met de sitebeheerder of webmaster voor die sites van derden als u zich zorgen maakt over dergelijke links of de inhoud op dergelijke sites. Uw gebruik van die sites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van elke site en wij zijn daar niet verantwoordelijk voor. We moedigen alle leden aan om genoemd privacybeleid van sites van derden te bekijken.
 8. Disclaimer met betrekking tot de nauwkeurigheid van leveranciersinformatie
  Productspecificaties en andere informatie zijn verstrekt door de verkopers of verzameld uit openbaar beschikbare bronnen. Hoewel JunoBox er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we geen verklaringen of garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie die op deze website wordt verstrekt.
  JunoBox geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot enig product dat door een verkoper wordt geleverd of aangeboden, en u erkent dat het vertrouwen op verklaringen en garanties die door een verkoper worden verstrekt voor uw eigen risico is.
 9. Toepasselijke jurisdictie van de rechtbanken
  Onze website wordt beheerd en aangeboden in Nederland. Als zodanig zijn we onderworpen aan de wetten van Nederland, en dergelijke wetten zullen van toepassing zijn op deze Gebruiksvoorwaarden, zonder gevolg te geven aan enige keuze van wettelijke regels. We beweren niet dat onze website of andere services geschikt, legaal of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Dienovereenkomstig, als u ervoor kiest om onze site te bezoeken, stemt u ermee in dit te doen onderhevig aan de interne wetten van Nederland.
 10. Naleving van wetten
  Het lid veronderstelt alle kennis van de toepasselijke wetgeving en is verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke wetten. Het Lid mag de Service niet gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke staats-, federale of internationale wetten, voorschriften of andere overheidsvereisten. Het Lid stemt er verder mee in geen materiaal te verzenden dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen zijn, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet of regelgeving.
 11. Copyright en handelsmerkinformatie
  Alle inhoud die op deze site is opgenomen of beschikbaar is, inclusief site-ontwerp, tekst, afbeeldingen, interfaces en de selectie en arrangementen daarvan is copyright © 2008-2021 JunoBox, met alle rechten voorbehouden, of is het eigendom van JunoBox en / of beschermd door derden door intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik van materiaal op de website, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, wijziging, distributie of replicatie, elke vorm van gegevensextractie of datamining, of andere commerciële exploitatie van welke aard dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde functionaris van JunoBox is ten strengste verboden. Leden gaan ermee akkoord dat ze geen robot, spider of ander automatisch apparaat of handmatig proces zullen gebruiken om onze webpagina's of de inhoud ervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde functionaris van JunoBox.

  JunoBox ™ is het eigendom van JunoBox. De handelsmerken van JunoBox mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet door JunoBox wordt geleverd, op een manier die verwarring bij klanten kan veroorzaken, of op een manier die JunoBox minachting of in diskrediet brengt.

  Alle andere handelsmerken die op de website van JunoBox worden weergegeven, zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en vormen geen goedkeuring of aanbeveling van die leveranciers. Bovendien is dergelijk gebruik van handelsmerken of links naar de websites van leveranciers niet bedoeld om direct of indirect te impliceren dat die leveranciers JunoBox onderschrijven of een band hebben met JunoBox.
 12. Kennisgeving van geclaimde inbreuk op het auteursrecht
  In overeenstemming met het Nederlandse Auteurswet, wijst JunoBox de volgende persoon aan als zijn vertegenwoordiger voor ontvangst van meldingen van beweerde inbreuk op het auteursrecht.
  Per post:
  JunoBox B.V.
  Juno 25 3962 KE  Wijk bij Duurstede
  Nederland
  Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 13. Andere bepalingen
  Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zullen de andere bepalingen (en enige gedeeltelijk afdwingbare bepaling) hierdoor niet worden aangetast en zullen ze geldig en afdwingbaar blijven voor zover mogelijk. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst en alle andere overeenkomsten waarnaar hierin wordt verwezen, door JunoBox, naar eigen goeddunken, aan een derde partij kunnen worden toegewezen in het geval van een fusie of overname. Deze gebruiksovereenkomst is van toepassing in aanvulling op, en zal niet worden vervangen door, enige andere schriftelijke overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw deelname als lid. Het lid gaat ermee akkoord dat door het accepteren van deze gebruiksovereenkomst, het lid instemt met het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonlijk identificeerbare informatie en andere praktijken die worden beschreven in onze privacyverklaring.